تعرفه ها

100 تومان در ماه

کسب و کار کوچک

 • نمایش 3 آگهی
 • دریافت 120 رزومه
 • نمایش به مدت 30 روز
 • پشتیانی
200 تومان در ماه

کسب و کار متوسط

 • نمایش 6 آگهی
 • دریافت 240 رزومه
 • نمایش به مدت 30 روز
 • پشتیانی
300 تومان در ماه

کسب و کار بزرگ

 • نمایش 10 آگهی
 • دریافت 400 رزومه
 • نمایش به مدت 30 روز
 • پشتیانی